Skupinové programy

Přípravka pro předškoláky

Skupinový program pro předškoláky, který je zaměřený na cílenou přípravu dětí pro vstup do školy. Zároveň je vhodný i pro prvňáčky, kteří potřebují při vstupu do školy podpořit a upevnit základy, na kterých budou ve škole stavět. Program je koncipován tak, aby dětem poskytoval komplexní rozvoj. 

Program je vedený zábavnou formou, s dětmi pracujeme respektujícím přístupem, podle principů Montessori pedagogiky. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na kompetence potřebné pro nástup do školy – trénují a rozvíjí samostatnost, logické myšlení, pozornost, myšlení, paměť, zrakové a sluchové vnímání, matematické a předmatematické dovednosti, komunikační dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci, grafomotoriku, senzomotoriku, spolupráci a další oblasti, dle aktuální potřeby jednotlivých dětí ve skupině.

Přípravku vedou speciální pedagogové – Bc. Martin Janoud a  Mgr. Barbora Janoudová.

Program lze absolvovat pouze jako celek – docházka probíhá během celého školního roku, to znamená od září do června. Jednotlivé části programu na sebe přímo navazují a postupně se zvyšuje náročnost lekcí, nelze absolvovat pouze část programu, nastoupit třeba až v druhém pololetí nebo chodit jen na některé lekce.

K absolvování programu je potřebná spolupráce rodičů – děti mají vždy na další lekci danou domácí práci (vy dostanete veškeré instrukce a materiály v uzavřené skupině na FB), kterou na další lekci donesou a budou s ní, v rámci programu, dále pracovat. Počítejte tedy s tím, že bude třeba, abyste pomohli dítěti se doma na další lekci připravit – v případě, že nebude mít s sebou svoji práci, nebude moct s námi absolvovat část programu v dané lekci (a z naší zkušenosti to děti velmi špatně nesou, když nemohou svou práci ostatním prezentovat). 

Přípravka probíhá každé pondělí od 13.00 a od 15.00 hod. – dvě skupiny.

Skupina od 13.00 hod. je primárně určena pro děti z naší MŠ – v případě, že máme v této skupince volná místa, lze do ní zařadit i „externí“ děti. Skupina od 15.00 hod. je určena pro „externí“ děti, které k nám do MŠ nechodí, a tuto skupinu v případě potřeby doplňujeme dětmi z naší MŠ. 

Program neprobíhá ve dny státních svátků a o vánočních prázdninách.

Platba za zvolený program je paušální = v případě neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích se platba nevrací a nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu – lekce propadá.

Cena lekce je 300,- Kč a zahrnuje 60 minutový skupinový program, veškeré pomůcky potřebné na danou lekci, informování rodičů prostřednictvím shrnutí z lekcí v uzavřené skupině na FB, metodické vedení domácí práce v uzavřené skupině na FB, zodpovídání dotazů v uzavřené skupině na FB, autorské materiály pro nadstavbovou domácí práci ke stažení (pokud by někdo z rodičů chtěl pracovat ještě více). 

Platba se platí na základě faktury, každý měsíc je částka počítána dle počtu pondělků v daném měsíci. 

Začínáme každoročně v polovině září, abychom dětem poskytli prostor pro poprázdninovou adaptaci do běžného režimu – letos tedy odstartujeme v pondělí 18. 9. 2023.

Klub pro školáky

Skupinový terapeuticko-edukační program pro děti s neurovývojovými poruchami, zaměřený na rozvoj sociálních dovedností a komunikace. Cílem programu je ukázat dětem, jak se zorientovat v běžných sociálních situacích, rozumět jim a adekvátně na ně reagovat. Společně budeme rozvíjet kompetence pro komunikaci, spolupráci, autoregulaci, respekt a toleranci. 

S čím může klub pro školáky dětem pomoci?

 • s vnímáním a porozuměním tomu, co se kolem nás děje
 • s porozuměním očekávání společnosti a nácvikem společensky akceptovatelného chování
 • se zvýšením sebedůvěry a sebehodnocení
 • se začleněním do kolektivu
 • s osvojením pravidel slušného chování
 • se zlepšením komunikace (oslovení vrstevníků, společenská konverzace, vyjádření emocí, nesouhlasu nebo jiného názoru, orientace v neverbální komunikaci…)
 • s navázáním nových přátelství
 • s vytvořením bezpečného prostoru pro praktické nácviky
 • se zlepšením schopnosti sebeovládání, přizpůsobení se, dělání kompromisů, efektivní diskuze…

Pro koho je docházka do klubu vhodná?

 • pro děti ve věku od 8 let výš (2. třída a výš) – pro prvňáčky doporučujeme přípravku pro předškoláky, kde je téma sociálního chování a komunikace zařazeno také, a to ve vhodnější formě pro mladší děti + upevnění základů pro školní práci)
 • pro děti bez poruchy porozumění (pro děti s poruchou porozumění je vhodná individuální terapie nebo terapie ve dvojici, nikoliv ve větší skupině klubu)
 • pro děti s ADHD, PAS, vývojovou dysfázií a dalšími neurovývojovými poruchami s „vysokofunkčním“ charakterem, které dochází do běžných základních škol

Klub probíhá formou 60 minutových lekcí, které jsou zaměřené vždy na jedno téma. Téma je voleno společně s dětmi, které mají vždy možnost ovlivnit dění na následující lekci. Ve skupině jsou děti různého věku s cílem co největší pestrosti (věk, povaha, chování, oslabení), což umožní vytvoření velkého množství výzev pro společné aktivity. Počet dětí ve skupině je 6. 

Klub vedou speciální pedagogové – Bc. Martin Janoud a  Mgr. Barbora Janoudová. – budou se na lekcích střídat, dle jejich zaměření, nebo u větších projektů budou společně. Střídání lektorů je z důvodu zajištění změny přístupu a osvojení si práce pod různým stylem vedení skupiny. 

Program lze absolvovat pouze jako celek – docházka probíhá během celého školního roku, to znamená od září do června. Jednotlivé části programu na sebe přímo navazují a postupně se zvyšuje náročnost lekcí, nelze absolvovat pouze část programu, nastoupit třeba až v druhém pololetí nebo chodit jen na některé lekce – chyběly by teoretické informace a praktické zkušenosti.

Klub školáků probíhá každé pondělí od 16.00 a od 17.00 hod.

Program neprobíhá ve dny státních svátků a o vánočních prázdninách.

Platba za zvolený program je paušální = v případě neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích se platba nevrací a nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu – lekce propadá.

Cena lekce je 300,- Kč a zahrnuje 60 minutový skupinový program s jedním nebo dvěma lektory a veškeré pomůcky potřebné na danou lekci. 

Platba se platí na základě faktury, každý měsíc je částka počítána dle počtu pondělků v daném měsíci. 

Začínáme každoročně v polovině září, abychom dětem poskytli prostor pro poprázdninovou adaptaci do běžného režimu – letos tedy odstartujeme v pondělí 18. 9. 2023.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram