O nás

První stavební kameny centra komplexní péče vznikly v roce 2014, založením neziskové organizace Duhová cesta, která v té době poskytovala komplexní péči pro děti se speciálními potřebami se zaměřením na terénní služby (u klientů doma) a zooterapie. Dneska je převažující náplní této neziskovky právě poskytování speciálně-pedagogické terapie se zvířaty a vzdělávání v oblasti zooterapie.  Rodiče našich klientů nás postupně přivedli k myšlence předškolního terapeutického zařízení, kde by jejich dětem byla denně poskytována cílená a komplexní terapeutická péče. Výsledkem tohoto našeho „společného” projektu je terapeutická školička MANNAZ, jejímž cílem je připravit děti se speciálními potřebami na začlenění do běžného života a do běžných mateřských a základních škol. Postupně ale začalo přibývat klientů, kteří z důvodu věku nebo vzdálenosti nemohli navštěvovat terapeutickou školičku a tak se naše služby rozšířily o poskytování ambulantní komplexní péče. Po umístění několika našich dětí do běžných MŠ/ZŠ se na nás začali obracet pedagogové a ředitelé těchto školek a škol s žádostí o konzultace, poradenství, speciálně pedagogickou diagnostiku dalších dětí a vzdělávání pedagogů a asistentů. Dneska máme již mnoho spolupracujících školek a škol, kam se rádi vracíme, pokud od nás cokoliv potřebují, a rádi jim předáváme naše děti, když jsou na tento přestup připraveny. Postupem času se tak vytvořil ucelený komplex služeb a s ním i vznik centra komplexní péče.

Proč máme v názvu MANNAZ?

Když jsme před lety vymýšleli jméno firmy, hledali jsme něco, co bude přesně vystihovat firemní filosofii.

A našli jsme…

Mannaz je dvacátá runa germánského futharku prostého. Její název je překládán jako „ČLOVĚK”.

Runa Mannaz reprezentuje lidstvo, společnost, člověka. V užším slova smyslu pak rodinu, okruh nejbližších. Vyjadřuje fakt, že každý člověk je součástí společnosti, ale přitom je sám tvůrcem svého vlastního osudu. Vybízí k tomu, aby člověk žil obyčejný život neobyčejným způsobem a jeho činy byly v souladu s jeho myšlenkami. Zároveň poukazuje na důležitost spolupráce, spojení se ve prospěch druhých, vzájemnou pomoc a vztah se zvířaty. Runa je charakteristická pro ty, kteří pečují o jiné.

Naše fiozofie

Naším cílem je pomáhat dětem poznávat svět a naučit se v něm žít. Nechceme vychovávat děti pro systém, chceme děti naučit žít v rámci systému spokojený život.

Děti s neurovývojovými poruchami mají mnoho oslabených oblastí, které jim ztěžují, a mnohdy výrazně omezují, zařazení do běžného života. V rámci komplexní péče se snažíme maximálně rozvíjet tato oslabení a tím zvyšovat šance na začlenění, a to jak do běžného života, tak do běžných mateřských a základních škol. Pracujeme podle vlastní metodiky, která vychází z klasických i alternativních vzdělávacích systémů, mnoha různých terapií a technik a v neposlední řadě z našich mnohaletých zkušeností.

Snažíme se o multidisciplinární přístup, což znamená, že naši terapeuti nejsou vzděláni pouze ve svém „hlavním“ oboru, ale mají i základní orientaci v oboru svých kolegů. Tímto pak dochází k možnosti poskytovat ucelenou terapeutickou péči, jejíž jednotlivé části na sebe navazují a podporují se.

Nejdůležitější je pro nás spolupráce s rodinou, protože efektivní terapeutická péče je pouze jednou částí celého procesu. Tou druhou je pak zavedení veškerého našeho společného snažení do praxe, do toho běžného života. To je pak už na rodině, která od nás, pro tento nelehký úkol, potřebuje pomoc a podporu.

Při samotné práci s dětmi postupujeme vždy zcela individuálně, podle jejich aktuálních potřeb, možností a preferencí. Naši terapeuti mají vždy jasný cíl jednotlivých terapií, nicméně cestu k tomuto cíli si řídí samo dítě. Pro terapeuty je to mnohdy taková malá „bojovka“, protože nikdy neví, co je na terapii vlastně čeká a musí se během pár vteřin adaptovat na aktuální zájem dítěte a ten využít k dosažení naplánovaného cíle. Terapie jsou vedeny hravou formou, respektují individualitu dětí a jejich aktuální potřeby, na které pružně reagují.

Při plánování cílů komplexní péče se v první řadě zaměřujeme na to, co potřebuje v danou chvíli rodina jako celek, aby mohla poskytovat dítěti bezpečné, stabilní, respektující a podporující zázemí. Pak teprve přecházíme k tomu, na čem by se mělo pracovat z pohledu terapeutů.

Visit Us On Facebook