Služby pro MŠ/ZŠ

Co vám můžeme nabídnout?

  • konzultace a poradenství
  • diagnostika
  • zpracování plánu individuální podpory
  • vedení pedagogických pracovníků
  • vzdělávání pedagogů
  • supervize pedagogických pracovníků

Nabízíme odbornou podporu v rámci výchovy a vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Služby jsou vždy realizovány „na míru“, podle potřeb objednatele. Objednateli jsou nejčastěji soukromé i státní mateřské školy, základní školy a dětské skupiny, které mají ve třídách začleněné děti/žáky se SVP (podle §16 školského zákona).

Pomůžeme vám se začleněním, výchovou a vzděláváním dětí se speciálními potřebami.

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Poskytujeme konzultace a poradenství učitelům MŠ a ZŠ, kteří mají ve třídě zařazené dítě se speciálními potřebami a nejsou si jisti. jak ho správně vést, jak mu nastavit plán vzdělávání, jak ho začlenit do kolektivu, jak zvládat jeho chování atp. Tato nejistota, a mnohdy až bezradnost, nevychází z neschopnosti pedagoga, ale z nedostatečného vzdělání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky, což je problémem aktuální situace kolem inkluze. Většinou se jedná o jednorázovou konzultaci konkrétního případu nebo dětí se SVP obecně.

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGOGŮ

Vzděláváme pedagogické pracovníky v oblasti komplexní péče o děti se speciálními potřebami. Veškeré vzdělávací akce realizujeme „na míru“ objednatele. Vzdělávací akce je možné uspořádat ve vašem zařízení nebo je možné dojet k nám. Vše záleží na vašich možnostech a na zaměření vzdělávací akce (u nás většinou realizujeme vzdělávání v případě potřeby praxe nebo pokud nemáte vhodné prostory či vybavení). Neučíme suchou teorii, učíme to, co vás zajímá, co potřebujete a hlavně to, co v praxi hned využijete.

VEDENÍ PEDAGOGŮ

V případě absence speciálního pedagoga v MŠ, kam dochází děti se speciálními potřebami, poskytujeme dlouhodobou pravidelnou spolupráci ve formě cíleného metodického vedení pedagogů a asistentů pedagoga, kteří s těmito dětmi pracují. Tato služba zahrnuje konzultace konkrétních případů, vzdělávání a supervize pedagogických pracovníků a další služby dle potřeb daného zařízení.

SUPERVIZE PEDAGOGŮ

Poskytujeme supervize v oboru speciální pedagogiky – jak v našem zařízení, tak v zařízení objednatele. Supervize často následuje po vzdělávací akci – ředitelé zařízení si takto ověřují zavedení nových postupů do praxe. Spočívá v náhledu do práce jednotlivých pedagogických pracovníků, ze kterého vychází soupis správných a nesprávných postupů při práci s dětmi se SVP. Vše je následně s konkrétním pedagogickým pracovníkem rozebráno v rámci osobní konzultace (proč byl daný postup použit a jaké jsou vhodnější možnosti řešení dané situace).

DIAGNOSTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU

Provádíme speciálně-pedagogickou diagnostiku aktuálního stavu percepčních, kognitivních a motorických funkcí u dětí ve věku 2 – 7 let. Vyšetření provádíme s ohledem na individuální potřeby každého dítěte, nepoužíváme standardizované testovací materiály, které mnohdy výrazně zkreslují výsledky testování. Výstupem diagnostiky je zpráva o aktuálním stavu s doporučením pro práci v MŠ / ZŠ a doporučením pro rodiče.

DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI

Nabízíme testování mapující připravenost pro školu (MaTeRS) – screeningový nástroj, který slouží k posouzení školní připravenosti před vstupem do školy. Dítě je hodnoceno v 10 různých vývojových oblastech jako je např. vizuomotorika, sluchová percepce, pozornost, řeč apod. První část testu je administrována skupinově (max. 8 dětí), druhá část, která probíhá následně, vyžaduje individuální vyšetření. Celková doba testování dítěte se pak pohybuje kolem 45 minut.

ZPRACOVÁNÍ PLÁNU PEDAGOGICKÉ PODPORY

Na základě komplexního vyšetření dítěte zpracujeme pro MŠ / ZŠ plán pedagogické podpory. Plán zahrnuje speciálně-pedagogickou diagnostiku aktuálního stavu percepčních, kognitivních a motorických funkcí, doporučení pro výchovu a vzdělávání dítěte, doporučení pro začlenění dítěte do kolektivu a pro adaptaci na harmonogram dne. Vyšetření provádíme s ohledem na individuální potřeby každého dítěte, nepoužíváme standardizované testovací materiály, které mnohdy výrazně zkreslují výsledky testování. Testování probíhá většinou ve třech 60ti minutových setkáních, aby byla zajištěna relevance výsledků – v případě potřeby i více. Testování zahrnuje mimo jiné i pozorování ve třídě, rozhovor s učiteli a zpracování anamnestického dotazníku vyplněného rodiči. Objednatelem je MŠ /ZŠ (rodiče pak dávají souhlas s testováním + poskytují vyplněný anamnestický dotazník) nebo mohou být objednateli přímo rodiče, v rámci ambulantní péče.

Služby pro MŠ/ZŠ a dětské skupiny zajišťuje: Mgr. Barbora Janoudová

Barbora je speciální pedagog působící posledních několik let v komplexní péči o děti se speciálními potřebami. V oboru speciální pedagogiky působí od roku 2007, přičemž za tu dobu pracovala s širokou škálou klientů od kojenců po seniory. Aktuálně působí ve své neziskové organizaci (kde se věnuje hiporehabilitaci a canisterapii, v rámci speciálně-pedagogické terapie a vzdělávání canisterapeutů) a v terapeutické školičce pro děti se speciálními potřebami (kde pracuje jako speciální pedagog a celostní terapeut).

Ceny služeb pro MŠ/ZŠ

Cena našich služeb vždy závisí na konkrétní zakázce. Je vždy vyčíslena před poskytnutím skužeb a předložena ke schválení.

Orientační ceník, ze kterého vychází smluvní cena:

1 500,- Kč/hod vzdělávání (přednáška, školení, workshop – není omezen počet účastníků)
1000,- Kč/hod supervize (často následuje po vzdělávací akci – ředitelé zařízení si takto ověřují zavedení nových postupů do praxe)
1000,- Kč/hod osobní konzultace
1000,- Kč/hod diagnostika

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zahrnují dopravu lektora do zařízení (do 15 km) / pronájem / využití prostor.

Visit Us On Facebook