Služby pro MŠ/ZŠ

Co vám můžeme nabídnout?

 • konzultace a poradenství
 • diagnostika
 • zpracování plánu individuální podpory
 • vedení pedagogických pracovníků
 • vzdělávání pedagogů
 • supervize pedagogických pracovníků

Nabízíme odbornou podporu v rámci výchovy a vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Služby jsou vždy realizovány „na míru“, podle potřeb objednatele. Objednateli jsou nejčastěji soukromé i státní mateřské školy, základní školy a dětské skupiny, které mají ve třídách začleněné děti/žáky se SVP (podle §16 školského zákona).

Pomůžeme vám se začleněním, výchovou a vzděláváním dětí se speciálními potřebami.

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Poskytujeme konzultace a poradenství učitelům MŠ a ZŠ, kteří mají ve třídě zařazené dítě se speciálními potřebami a nejsou si jisti jak ho správně vést, jak mu nastavit plán vzdělávání, jak ho začlenit do kolektivu, jak zvládat jeho chování atp. Tato nejistota, a mnohdy až bezradnost, nevychází z neschopnosti pedagoga, ale z nedostatečného vzdělání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky, což je problémem aktuální situace kolem inkluze. Většinou se jedná o jednorázovou konzultaci konkrétního případu nebo dětí se SVP obecně.

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGOGŮ

Vzděláváme pedagogické pracovníky v oblasti komplexní péče o děti se speciálními potřebami. Veškeré vzdělávací akce realizujeme „na míru“ objednatele. Vzdělávací akce je možné uspořádat ve vašem zařízení nebo je možné přijet k nám. Vše záleží na vašich možnostech a na zaměření vzdělávací akce (u nás většinou realizujeme vzdělávání v případě potřeby praxe nebo pokud nemáte vhodné prostory či vybavení). Neučíme suchou teorii, učíme to, co vás zajímá, co potřebujete a hlavně to, co v praxi hned využijete.

VEDENÍ PEDAGOGŮ

V případě absence speciálního pedagoga v MŠ, kam dochází děti se speciálními potřebami, poskytujeme dlouhodobou pravidelnou spolupráci ve formě cíleného metodického vedení pedagogů a asistentů pedagoga, kteří s těmito dětmi pracují. Tato služba zahrnuje konzultace konkrétních případů, vzdělávání a supervize pedagogických pracovníků a další služby dle potřeb daného zařízení.

SUPERVIZE PEDAGOGŮ

Poskytujeme supervize v oboru speciální pedagogiky – jak v našem zařízení, tak v zařízení objednatele. Supervize často následuje po vzdělávací akci – ředitelé zařízení si takto ověřují zavedení nových postupů do praxe. Spočívá v náhledu do práce jednotlivých pedagogických pracovníků, ze kterého vychází soupis správných a nesprávných postupů při práci s dětmi se SVP. Vše je následně s konkrétním pedagogickým pracovníkem rozebráno v rámci osobní konzultace (proč byl daný postup použit a jaké jsou vhodnější možnosti řešení dané situace).

DIAGNOSTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU

Provádíme speciálně-pedagogickou diagnostiku aktuálního stavu percepčních, kognitivních a motorických funkcí u dětí ve věku 1 – 8 let. Vyšetření provádíme s ohledem na individuální potřeby každého dítěte, používáme kombinaci standardizovaných a  individualizovaných diagnostických materiálů, pro vyšší relevanci výsledků. Výstupem diagnostiky je zpráva o aktuálním stavu s doporučením pro práci v MŠ / ZŠ a doporučením pro rodiče.

DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI

Nabízíme testování mapující připravenost pro školu (MaTeRS) – screeningový nástroj, který slouží k posouzení školní připravenosti před vstupem do školy. Dítě je hodnoceno v 10 různých vývojových oblastech jako je např. vizuomotorika, sluchová percepce, pozornost, řeč apod. První část testu je administrována skupinově (max. 8 dětí), druhá část, která probíhá následně, vyžaduje individuální vyšetření. Celková doba testování dítěte se pak pohybuje kolem 45 minut.

ZPRACOVÁNÍ PLÁNU PEDAGOGICKÉ PODPORY

Na základě komplexního vyšetření dítěte zpracujeme pro MŠ / ZŠ plán pedagogické podpory. Plán zahrnuje speciálně-pedagogickou diagnostiku aktuálního stavu percepčních, kognitivních a motorických funkcí, doporučení pro výchovu a vzdělávání dítěte, doporučení pro začlenění dítěte do kolektivu a pro adaptaci na harmonogram dne. Vyšetření provádíme s ohledem na individuální potřeby každého dítěte, nepoužíváme standardizované testovací materiály, které mnohdy výrazně zkreslují výsledky testování. Testování probíhá ve třech 60ti minutových setkáních, aby byla zajištěna relevance výsledků. Testování zahrnuje mimo jiné i pozorování ve třídě, rozhovor s učiteli a zpracování anamnestického dotazníku vyplněného rodiči. Objednatelem je MŠ /ZŠ (rodiče pak dávají souhlas s testováním + poskytují vyplněný anamnestický dotazník) nebo mohou být objednateli přímo rodiče, v rámci ambulantní péče.

Služby pro MŠ/ZŠ a dětské skupiny zajišťuje: Mgr. Barbora Janoudová

Ceny služeb pro MŠ/ZŠ

Orientační ceník, ze kterého vychází smluvní cena:

 • 1 800,- Kč / hod. vzdělávání (přednáška, školení, workshop – do počtu 10 účastníků)
 • 2 500,- Kč / hod. vzdělávání (přednáška, školení, workshop – od počtu 10 účastníků)

V případě zájmu o uspořádání vzdělávání pro více než 20 lidí nás kontaktujte – cena se v tomto případě odvíjí od charakteru akce, délce jejího trvání a počtu účastníků.

 • 1 200,- Kč / hod. supervize (často následuje po vzdělávací akci – ředitelé zařízení si takto ověřují zavedení nových postupů do praxe)
 • 1 200,- Kč / hod. osobní konzultace za účelem řešení konkrétního případu
 • 1 200,- Kč / hod. diagnostika dítěte mimo centrum komplexní péče – zadavatelem je MŠ/ZŠ, ne rodič

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny již zahrnují dopravu lektora do zařízení (do 15 km). V případě větší vzdálenosti se připočítává cena za dopravu – vypočítáme vždy předem, v závislosti na aktuálních cenách pohonných hmot.

Visit Us On Facebook