Diagnostika

Co vám můžeme nabídnout?

  • speciálně pedagogickou diagnostiku aktuálního stavu + možnost zpracování plánu pedagogické podpory pro MŠ/ZŠ nebo podpory rozvoje oslabených oblastí pro rodiče
  • speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na konkrétní oblast
  • diagnostiku školní zralosti a připravenosti na školu

Speciálně pedagogickou diagnostiku primárně zajišťují PPP/SPC, nicméně občas nastávají situace, kdy se přednostně obracíte na nás s žádostí o komplexní diagnostiku aktuálního stavu a zpracování plánu podpory. Vzhledem k tomu, že takovýchto případů stále přibývá, rozhodli jsme se tuto službu zařadit do naš stálé nabídky.

Snažíme se zajistit maximální vypovídající hodnotu diagnostiky – naším cílem není vytvořit „papír“, my chceme, aby Vám ten papír k něčemu byl. Z tohoto důvodu používáme převážně diagnostické metody, které nám umožňují co nejvíce se přizpůsobit individuálním potřebám, možnostem a preferencím dítěte. Pak nám dítě skutečně ukáže, co všechno umí. Standardizované metody používáme v případě diagnostiky porozumění mluvené řeči nebo k diagnostice školní zralosti a připravenosti, kde mají své opodstatnění.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU

Provádíme komplexní speciálně-pedagogickou diagnostiku aktuálního stavu u dětí ve věku 1 – 8 let. Vyšetření provádíme s ohledem na individuální potřeby každého dítěte a jeho osobní preference – vyšetření probíhá na místě, které si dítě v danou chvíli vybere, s pomůckami, které ho aktuálně zajímají a formou, která dítěti vyhovuje. S dětmi jednáme s respektem a při diagnostické práci často využíváme prvky dynamické diagnostiky a Montessori pedagogiky, což nám nabízí značnou variabilitu a nepřeberné možnosti testování, což nám umožní provést skutečně efektivní diagnostiku s relevantními výsledky využitelnými v praxi – naši práci oceňují zejména pedagogové MŠ a ZŠ. Výstupem diagnostiky je zpráva, v rámci které je možné vytvořit plán podpory, a to s ohledem na jeho účel – pro školku, školu, rodiče, zařízení. Testování probíhá většinou v rámci 3 setkání (60 minut) v naší ambulanci. V případě potřeby je možné navštívit dítě i doma nebo ve školce. Konkrétní podobu diagnostiky si domlouváte s terapeutem, dle vašich požadavků a potřeb vašeho dítěte.

Cena diagnostiky se pohybuje od 3000,- Kč – dle zvolené varianty, kterou s terapeutem domlouváte předem. U nás se platí čas terapeuta (800,- Kč u nás v centru / 1000,- Kč terénní služby včetně nákladů na dopravu), takže záleží na rozsahu vyšetření a zprávy – vypracování podrobné zprávy s plánem podpory rozvoje oslabených oblastí může terapeutovi zabrat i 4 hodiny, a to věřte, že často ze skutečného času ještě ubíráme. Vždy volíme variantu, která bude vyhovovat potřebám klienta a bude finančně únosná.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA ZAMĚŘENÁ NA KONKRÉTNÍ OBLAST

Cílená diagnostika zaměřená na konkrétní oblast, ve které dítě vykazuje určité oslabení. Výstupem je zpráva s plánem podpory, který obsahuje konkrétní postupy, včetně metodiky, pro rozvoj dané oblasti. Délka vyšetření je individuální, dle vašich konkrétních požadavků – vždy se domlouváte s terapeutem předem. Cena vyšetření závisí na rozsahu vyšetření, které je pro každou oblast jiné a na rozsahu požadované zprávy. Cena je vždy sdělena předem.

DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI

Nabízíme testování mapující připravenost pro školu (MaTeRS) – screeningový nástroj, který slouží k posouzení školní připravenosti před vstupem do školy. Dítě je hodnoceno v 10 různých vývojových oblastech jako je např. vizuomotorika, sluchová percepce, pozornost, řeč apod. Celková doba realizace diagnostiky se pohybuje v rozsahu 1,5 – 2 hodiny (včetně stručné písemné zprávy). V případě potřeby zpracování podrobné zprávy z vyšetření je pak třeba počítat s další hodinou práce terapeuta. Další hodina je pak třeba ke zpracování plánu podpory, který je možno na vyžádání vypracovat pro děti, u nichž test ukázal na oslabení, díky kterým je doporučen odklad školní docházky.

Cena diagnostiky se pohybuje od 1 200,- Kč do 3 200,- Kč – dle zvolené varianty, kterou s terapeutem domlouváte předem, na základě vašich požadavků. U nás se platí čas terapeuta (800,- Kč), takže záleží na délce vyšetření a druhu požadované zprávy z vyšetření.

Visit Us On Facebook