Diagnostika

Co vám můžeme nabídnout?

  • speciálně pedagogickou diagnostiku aktuálního stavu + možnost zpracování plánu pedagogické podpory pro MŠ/ZŠ nebo podpory rozvoje oslabených oblastí pro rodiče
  • speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na konkrétní oblast
  • diagnostiku školní zralosti a připravenosti na školu

Speciálně pedagogickou diagnostiku primárně zajišťují PPP/SPC, nicméně občas nastávají situace, kdy se přednostně obracíte na nás s žádostí o komplexní diagnostiku aktuálního stavu a zpracování plánu podpory. Vzhledem k tomu, že takovýchto případů stále přibývá, rozhodli jsme se tuto službu zařadit do naší stálé nabídky.

Snažíme se zajistit maximální vypovídající hodnotu diagnostiky – naším cílem není vytvořit „papír“, my chceme, aby Vám ten papír k něčemu byl. Z tohoto důvodu používáme převážně diagnostické metody, které nám umožňují co nejvíce se přizpůsobit individuálním potřebám, možnostem a preferencím dítěte. Pak nám dítě skutečně ukáže, co všechno umí. Standardizované metody pak používáme v případě diagnostiky porozumění mluvené řeči nebo k diagnostice školní zralosti a připravenosti, kde mají své opodstatnění.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU

Provádíme komplexní speciálně-pedagogickou diagnostiku aktuálního stavu u dětí ve věku 1 – 8 let. Jedná se o zjištění stavu percepčních, kognitivních a motorických funkcí, odhalení oslabení v těchto oblastech a navržení plánu jejich rozvoje. Vyšetření provádíme s ohledem na individuální potřeby každého dítěte a jeho osobní preference – vyšetření probíhá na místě, které si dítě v danou chvíli vybere, s pomůckami, které ho aktuálně zajímají a formou, která dítěti vyhovuje. S dětmi jednáme s respektem a při diagnostické práci často využíváme prvky dynamické diagnostiky a Montessori terapie, čímž se nám nabízí značná variabilita a nepřeberné možnosti testování, což nám umožní provést skutečně efektivní diagnostiku s relevantními výsledky využitelnými v praxi – naši práci pak oceňují zejména pedagogové MŠ a ZŠ. Výstupem diagnostiky je zpráva, v rámci které je možné vytvořit plán podpory, a to s ohledem na jeho účel – pro školku, školu, rodiče, zařízení. Testování probíhá v rámci 3 setkání s dítětem v naší ambulanci (3 x 60 minut). Následně jsou výsledky zpracovány a je vytvořena zpráva, která je zaslána rodičům. Poslední částí diagnostiky je závěrečná konzultace s rodiči (60 minut).

DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI

Nabízíme testování mapující připravenost pro školu (diagnostika předškoláka + MaTeRS – standardizovaný screeningový nástroj, který slouží k posouzení školní připravenosti před vstupem do školy + Token test – standardizovaný test na zhodnocení úrovně porozumění mluvené řeči). Dítě je hodnoceno v různých vývojových oblastech, jako je např. motorika, vizuomotorika, sluchová percepce, pozornost, řeč apod. Celková doba realizace diagnostiky je 3 hodiny, rozložené ve dvou návštěvách dítěte v našem centru – první návštěva 2 hodiny, druhá návštěva 1 hodina. Následně jsou výsledky zpracovány do zprávy, která je zaslána rodičům. Poslední částí diagnostiky je závěrečná konzultace s rodiči (60 minut).

Visit Us On Facebook