Komplexní terapeutická péče

CO NABÍZÍME?

  • ucelenou terapeutickou péči pro děti od narození do 18 let
  • vlastní metodiku pro práci s dětmi s neurovývojovými poruchami – vycházející z principů Montessori pedagogiky
  • individuální a respektující přístup
  • podporu rodičů ve výchově a rozvoji dětí
  • vedení rodičů při práci s dětmi v domácím prostředí
  • konzultace a poradenství pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami
  • komplexní speciálně-pedagogickou diagnostiku pro MŠ/ZŠ
  • mezioborový spolupracující tým specialistů
  • externě spolupracující specialisty, lékaře a celostní praktiky

Základem terapeutické péče je speciálně pedagogická terapie, kterou doplňujeme o další terapie a izolované terapeutické postupy, aby docházelo k rozvoji dítěte ve všech oslabených oblastech. Naším cílem je komplexní rozvoj dítěte, dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a získání kompetencí pro začlenění do běžného života. Pracujeme vždy zcela individuálně, podle aktuálních potřeb dítěte i celé jeho rodiny, protože terapie se nesmí stát pro rodinu nadměrnou zátěží a musí respektovat její rytmus. Máme stabilní tým specialistů se širokým mezioborovým přesahem a úzce spolupracujeme s řadou externích odborníků, díky čemuž dokážeme pokrýt široké spektrum péče. Poskytujeme krátkodobou i dlouhodobou spolupráci.

Naší specializací jsou neurovývojové poruchy – především pak PAS, ADHD a vývojová dysfázie.

Komplexní péče je vždy navržena individuálně, podle aktuálních potřeb, schopností a možností daného dítěte i celé jeho rodiny, jelikož prostředí, ve kterém dítě žije je pro výsledky terapie zásadní. Proto se zaměřujeme nejdříve na to, co Vás v danou chvíli nejvíce „pálí“ a následně řešíme to, co je potřeba z našeho pohledu.

Pracujeme vždy s aktuálním stavem dítěte, ne s jeho diagnózou. K nám tedy můžete přijít ještě před diagnostikou nebo uzavřením diagnózy – nejlépe hned, jak si u svého dítěte všimnete jakékoliv odchylky od běžného vývoje – čím dříve k nám přijdete, tím bude terapeutická práce s dítětem jednodušší. V rámci komplexní péče využíváme jak konvenční, tak alternativní přístupy, které mezi sebou kombinujeme tak, aby docházelo k co největší efektivitě.

Nejdůležitější částí komplexní péče je spolupráce s rodiči, kteří za naší podpory, s dětmi pracují doma a průběžně dětem pomáhají převádět získané znalosti a dovednosti do běžného života. V rámci podpory, rodičům poskytujeme zaškolení do jednotlivých podpůrných aktivit, vedení terapeutické péče realizované doma rodiči, konzultace a poradenství, supervize a vzdělávání v oblasti péče o děti se speciálními potřebami.

JAK U NÁS TERAPIE PROBÍHAJÍ?

Vyžadujeme přímou účast rodičů při terapii = rodič je aktivní účastník terapeutického procesu. Pouze ve výjimečných případech (kdy je k tomu vážný důvod – nejčastěji o to starší dítě samo požádá) pracujeme s dítětem bez přítomnosti rodiče, na čemž se s rodičem ale vždy předem společně dohodneme. Zastáváme názor, že dítě potřebuje přítomnost a podporu rodiče, aby se cítilo bezpečně, protože jen pokud se dítě cítí bezpečně a jistě, může se efektivně věnovat svému rozvoji. Zároveň potřebujeme, aby rodič viděl všechno, co s dítětem během terapie děláme, protože to je důležité pro jejich společnou domácí práci – důkladné napozorování jednotlivých terapeutických postupů. Neuznáváme terapeuty, kteří rodiče od terapie „vyhání“ – sami bychom nikdy své dítě nenechali nikde samotné a navíc fakt nemáme před rodiči co skrývat, za svou prací si stojíme a všechny naše postupy vám umíme dopodrobna vysvětlit. 

Část terapie je dítě vedeno terapeutem (rodič sleduje a učí se), následně je rodiči vše vysvětleno (co viděl a proč to bylo tak a ne jinak), poté je dítě vedeno rodičem, kterého vede terapeut (a ihned upravuje případné nedostatky v přístupu a postupech). Na konci terapie si terapeut s rodičem shrne cíle domácí práce, na kterých bude rodič s dítětem pracovat.

Pro efektivní plnění společně nastavených cílů je potřeba pravidelná a dlouhodobá docházka – za dvě návštěvy to prostě nevyřešíme (i když by to bylo fajn). Četnost návštěv je individuální, nejčastěji se potkáváme 1x týdně, s některými klienty v počátku i 2x týdně (po dobu než se nastaví základní doporučení – nejčastěji u dětí s poruchami chování). Aby měla terapie význam, je třeba se vidět minimálně 2x za měsíc – v opačném případě přecházíme na konzultační a poradenskou činnost a neprovádíme terapeutickou práci s dítětem (ve frekvenci jednou za čas to nemá smysl a dítěti tím děláme v životě jen zmatek – stejně to máme i v případech, kdy rodiče doma s dětmi nepracují podle našich doporučení). Během období, kdy pracuje rodič s dítětem doma, se lze terapeutů i ostatních rodičů na cokoliv zeptat v uzavřené Facebookové skupině pro podporu klientů naší komplexní péče (MANNAZ komplexní péče – podpůrná skupina pro rodiče). V této skupině rodiče naleznou i velké množství podpůrných materiálů.

Pro nás je důležité, aby od nás rodič odcházel s tím, že ví, co má doma s dítětem dělat a věřil si, že to dokáže.

Konzultace, poradenství a vedení rodičů při práci s dítětem je možno realizovat i online (přes ZOOM, Skype). Tato možnost je vhodná pro případy, kdy nemůžete přijet osobně nebo potřebujeme konzultovat určité postupy, u kterých nepotřebujeme dítě nebo jeho přítomnost není žádoucí (neradi mluvíme o problémovém chování dětí před nimi). Z tohoto důvodu doporučujeme i vstupní konzultaci absolvovat bez dítěte (abychom si mohli pár věcí říct na úvod otevřeně) – online varianta je pro tyto případy příjemná hlavně pro rodiče, kteří k nám dojíždí z větší dálky. 

Visit Us On Facebook